KIRJALLINEN KYSYMYS VASTAVALMISTUNEIDEN NOPEUTETUSTA SIIRTYMISESTÄ ANSIOTÖIHIN


Kirjallinen kysymys vastavalmistuneiden nopeutetusta siirtymisestä ansiotöihin
 
Eduskunnan puhemiehelle
COVID-19-epidemia on luonut ongelmia ja uhkakuvia paitsi kansalaisten terveydelle myös taloudelle ja yrityksille. Koronaepidemian aikana moni yritys on joutunut lomauttamaan ja irtisanomaan työntekijöitään selvitäkseen koronan aiheuttamista taloudellisista ongelmista.  
Erityisesti korona iski nuoriin. Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa 2020 nuoria eli 15—24-vuotiaita oli työllisinä 31 000 vähemmän kuin viime vuonna ja 25—34-vuotiaitakin 24 000 vähemmän. Erityisen vaikeassa asemassa ovat juuri valmistuneet ja työelämään siirtyvät. Koronaepidemian aikana avoimien työpaikkojen määrä on tippunut rajusti. Tilastokeskuksen mukaan avoimia työpaikkoja oli vuoden toisella neljänneksellä 35 400, kun vuotta aiemmin määrä oli 50 900. Kun omalla alalla on ollut lomautuksia ja uusiakaan työpaikkoja ei löydy, on epätoivo melkoinen. 
On tärkeää, että nuoret saadaan nopeasti työelämään ja ansiotöihin. Kenenkään ei tarvitsisi jäädä ilman työtä koronaepidemian takia. Noustaksemme ylös taloudellisesta kriisistä tarvitsemme nuorten panosta työelämään, ja omilla ansioillaan nuoret pääsevät rakentamaan tulevaisuuttaan. Tärkeää on, etteivät nuoret synkisty tilanteesta ja jää työelämän ulkopuolelle. Erityisesti vastavalmistuneissa on valtavaa potentiaalia, ja nuoria tulisi saada ansiotöiden pariin. Oman yrityksen perustamiseen tulisi myös kannustaa ja vastavalmistuneille tulisi tarjota työkaluja ja ohjeistusta yritystoiminnan aloittamiseen. Synkkinä aikoina tarvitaan valoisaa tulevaisuutta. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
 
Miten hallitus aikoo edistää nuorten, erityisesti vastavalmistuneiden, työllistymistä ansiotöihin,  
 
millä toimilla hallitus aikoo saada vastavalmistuneet entistä nopeammin työelämään ja 
 
aikooko hallitus tarjota työkaluja ja opastusta nuorille yritystoiminnan aloittamiseen? 
 
Helsingissä 19.8.2020 
Jussi Wihonen PS
 
Vastaus kirjalliseen kysymykseen KK 596/2020 vp vastavalmistuneiden nopeutetusta siirtymisestä ansiotöihin
 
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jussi Wihosen, ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 596/2020 vp:
Miten hallitus aikoo edistää nuorten, erityisesti vastavalmistuneiden, työllistymistä ansiotöihin,
millä toimilla hallitus aikoo saada vastavalmistuneet entistä nopeammin työelämään ja
aikooko hallitus tarjota työkaluja ja opastusta nuorille yritystoiminnan aloittamiseen?
 
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Korona on heikentänyt nopeasti nuorten työmarkkina-asemaa. Kriisin alussa maaliskuussa 2020 sekä alle 25-vuotiaiden että alle 30-vuotiaiden nuorten työttömyys kasvoi noin 40%:lla vuoden takaiseen verrattuna. Työmarkkinatilanne heikentyi edelleen huhtikuussa ja toukokuussa, jolloin sekä alle 25-vuotiaiden että alle 30-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrät kaksinkertaistuivat.
Korona on vaikuttanut erityisesti nuorten naisten työllisyystilanteeseen lomautusten kohdennuttua suurelta osalta nuoriin naisiin. Huhtikuussa nuorten naisten työttömyys kasvoi 150% vuoden takaiseen verrattuna. Nuoriin naisiin kohdistuva työttömyyden kasvu selittyy suurelta osin sukupuolittain jakautuneista työmarkkinoista.
Talouskriiseillä voi olla pitkäkestoisia vaikutuksia nuorten mahdollisuuksiin kiinnittyä kestävästi työmarkkinoille. Tämä voidaan nähdä sekä 1990-luvun talouskriisistä, että vuonna 2008 alkaneesta taantumasta. Hallitus kantaa suurta huolta nuorten työmarkkinatilanteesta ja on tehnyt merkittäviä toimenpiteitä vahvistaakseen ja tukeakseen nuorten työmarkkina-asemaa. Vuoden kolmannessa ja neljännessä lisätalousarviossa päätettiin vahvistaa nuorten työllisyyttä tukevia palveluita 45 miljoonan euron lisäpanostuksella. Rahoitus tullaan jakamaan alueille työttömien nuorten osuuksien perusteella. Rahoitusta voidaan käyttää tulosperustaisten työllistämishankkeiden toteuttamiseen sekä koulutusten lisähankintaan ja nuorille suuntaamiseen. Tuella voidaan lisätä henkilökohtaista palvelua ja tukea matalasti koulutettujen nuorten mahdollisuuksia lisätä osaamistaan.
Lisäksi hallitus on jatkanut ja vahvistanut nuorten matalan kynnyksen mielen hyvinvoinnin tukea Ohjaamoissa. Työ- ja elinkeinoministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanevat hankkeen jolla vahvistetaan nykyistä toimintaa. Korona-kriisi on aiheuttanut nuorille ahdistusta ja epävarmuutta tulevaisuudesta. Matalan kynnyksen tuella helpotetaan ja nopeutetaan tuen saamista, jotta mahdolliset haasteet eivät kasva suuremmiksi työllistymistä estäviksi ongelmiksi. Edellisten toimenpiteiden lisäksi hallitus valmistelee syksyn budjettiriihessä kohdennettuja lisätoimia täydentämään jo päätettyjä toimia. 
Lisätoimien ohella hallitusohjelman mukaisesti kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan. Vuoden 2021 alussa käynnistyvät työllisyyden kuntakokeilut ottavat järjestämisvastuun alle 30-vuotiaiden työllisyyspalveluista. Käynnistämällä kuntakokeilut hallitus haluaa vahvistaa alueellisia palveluekosysteemeitä ja näin vahvistaa nuorten työllisyyden tukea.
Yrittäjyys kiinnostaa nuoria ja yhä useampi nuori harkitsee yrittäjyyttä uravaihtoehtona.TE-toimistot yhdessä kumppaniverkostojensa kanssa opastavat ja neuvovat myös yrittäjyyden aloittamiseen liittyvissä kysymyksissä. TE-toimistoista voi saada starttirahaa yritystoiminnan perustamista varten ja yrittäjyyttä aloitteleva tai suunnitteleva nuori voi osallistua yrittäjyyskoulutuksiin tai uravalmennuksiin. TE-palvelut tarjoavat tietoa myös itsensä työllistämisestä. TE-toimistojen toimintakykyä kriisitilanteessa on vahvistettu henkilöstöresursointia lisäämällä. Näin turvataan hallinnon toimintakyky ja tarjotaan ohjausta ja neuvoja myös yrittäjyyteen liittyen.
Helsingissä 1.9.2020 Työministeri Tuula Haatainen

0 kommenttia

  • Tätä postausta ei ole vielä kommentoitu, jätä kommentti alapuolelta!

Kommentoi