KIRJALLINEN KYSYMYS NUORTEN KESÄTYÖPAIKOISTA


Kirjallinen kysymys nuorten kesätyöpaikoista

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_467+2019.aspx

Eduskunnan puhemiehelle
Vuodenvaihteessa monet yritykset ovat taas aktivoituneet rekrytoimaan kesätyöntekijöitä. Nuorille kesätyö tarjoaa oivan tilaisuuden saada työkokemusta, kasvattaa osaamistaan ja tienata omaa rahaa. Monelle opiskelijalle kesätyöt tarkoittavat opintoihin kuuluvan työharjoittelun suorittamista, ansioluettelon täydennystä ja tulevan opintovuoden rahoittamista. Yrityksille ja yhteisölle loma-ajan tuuraajat ovat tärkeässä asemassa, kun toimintaa ylläpidetään lomien aikana. Kesätyöt saattavat kehittyä jopa vakituisiksi työpaikoiksi. 
Monille kesä voi olla pettymys, kun työpaikkaa ei löydy. Ikäluokan sisällä voi olla suuriakin eroja kesätyöhistorioiden suhteen: toinen on voinut olla töissä joka kesä jo monen vuoden ajan, kun taas toinen on voinut joutua pettymään joka vuosi. Kesätöiden puute saattaa vaikeuttaa nuoren tulevaisuuden työllistymistä. 
Kesätyöt antavat valtavasti kokemusta tulevalle työuralle, ja nuoret pääsevät tutustumaan myös sellaisille aloille, jonne he eivät välttämättä muuten ole työllistymässä. Kesätyöt opettavat nuorille työnteon merkitystä, ja työstä saatava palkka motivoi pohtimaan omaa rahankäyttöä. Kesätyöt liittävät nuoret vahvasti muuhun yhteiskuntaan, ja kesätyökokemuksella on vaikutusta myös syrjäytymiseen.  
 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
 
Miten hallitus aikoo tukea yrityksiä ja yhteisöjä kesätyöntekijöiden rekrytoinnissa, 
 
miten hallitus aikoo tukea nuoria kesätyöpaikkojen saannissa ja  
 
miten hallitus aikoo varmistaa, että entistä useampi pääsee kesätöihin? 
 
Helsingissä 28.1.2020 
Jussi Wihonen
PS
 
Vastaus kirjalliseen kysymykseen nuorten kesätyöpaikoista
 
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jussi Wihosen /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 467/2019 vp:
Miten hallitus aikoo tukea yrityksiä ja yhteisöjä kesätyöntekijöiden rekrytoinnissa, miten hallitus aikoo tukea nuoria kesätyöpaikkojen saannissa ja miten hallitus aikoo varmistaa, että entistä useampi pääsee kesätöihin?
 
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Nuorelle kesätyö antaa arvokkaan mahdollisuuden tutustua työelämään ja ansaita omaa rahaa. Palkkaakin merkittävämpää voi olla työkokemuksen saaminen ja itsenäistymisen kokemukset.
Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimisto) tukevat työnantajia kesätyöntekijöiden rekrytoinnissa välittämällä kesätyöpaikkoja. TE-toimistot järjestävät vuosittain nuorille kesätyöinfoja ja ovat mukana eri tahojen kesätyökampanjoissa. Avoimet työpaikat –verkkopalvelun kautta voi hakea erikseen kesätyöpaikkoja.
Matalan kynnyksen moniammatillista palvelua tarjoavissa Ohjaamoissa 15-29 –vuotiaat nuoret voivat asioida kesätyöhön liittyvissä kysymyksissä. Hallituksen 75 % työllisyysasteen nostotavoite ja työllisyyttä edistävät toimet vaikuttavat onnistuessaan kesätyömahdollisuuksia lisäävästi. Nuorisotakuun toimeenpanon vahvistamisella hallitus tukee nuorten työ- ja opiskelumahdollisuuksia ja yksilöllisten palvelujen järjestämistä ja sitä kautta helpottaa myös kesätyöpaikkojen saamista.
Työmarkkinatilanne ja yleinen talouskehitys vaikuttavat kesätyömahdollisuuksien määrään. Hyvä työllisyyskehitys on lisännyt kesätyöpaikkoja viime vuosina. Suhdannevaihtelut heijastuvat erityisesti yritysten kesätyöpaikkoihin. Kuntasektorilla kesätöiden määrän vaihtelu on vähäisempää. Työelämän muutokset vaikuttavat kesätöihinkin ja yhä useammissa kohteissa on jo eritasoisia osaamis- ja kelpoisuusvaatimuksia.
Nuorten kesätyömahdollisuuksia tuetaan yleisesti eri tahojen yhteisillä kampanjoilla ja ohjelmilla, joissa julkisen sektorin toimijoita on usein mukana. Tutustu työelämään ja tienaa -kesätyöharjoitteluohjelma on yksi keino nuorille päästä kesätöihin. Se on suunnattu peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille ja lukiolaisille. Ohjelman tavoitteena on kahden viikon tai kymmenen työpäivän aikana tarjota nuorelle mahdollisuuksia tutustua työelämään ja yrityksiin. Työelämään tutustumisjaksolla (TET-jakso) 8. ja 9. -luokkalaiset ja lukiolaiset saavat tietoa ja kokemusta ammateista ja työelämästä, mikä helpottaa kesätöiden hakemisessa. Oppilaitosten, koululaisten, opiskelijoiden ja työnantajien välisen työelämäyhteistyön syventäminen on yksi tunnistettu kehittämiskohde, johon hallitus pyrkii löytämään ratkaisuja.
Kunnat ovat yritysten ohella merkittävä kesätöiden tarjoaja. Monet kunnat tukevat koululaisia kesätöiden saamisessa. Kunta voi tarjota koululaisille kesätyöpaikan hakuun kesätyösetelin, jonka tuella työnantaja voi palkata koululaisen noin kahdeksi viikoksi. Kuntiin ja seurakuntiin palkataan yleensä noin 40 000 – 50 000 kesätyöntekijää vuosittain.
Esimerkkinä laajasta kesätyökampanjoinnista on Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tukema Vastuullinen kesäduuni –kampanja, jossa on mukana yli 540 suomalaista kesätyönantajaa. EK:n jäsenyrityksiin työllistyi vuonna 2019 lähes 130 000 kesätyöntekijää ja EK:n syksyllä tekemän kesätyökyselyn perusteella kesätyöpaikkoja odotetaan olevan yrityksissä samankaltainen määrä kesällä 2020. Myös SAK, Akava ja STTK järjestävät maksutonta kesäduunari-palvelua, jossa informoidaan kesätyönhakijoita ja -tekijöitä mm. työehdoista ja työehtosopimusten teosta.
Kesätyönhaussa kaikkien mahdollisten hakukanavien käyttö on suositeltavaa, ml. henkilökohtaisten kontaktien hyödyntäminen. Kesätyöpaikoista saa julkisten palveluiden lisäksi tietoa lukuisten yksityisten työnvälityspalvelujen kautta.
Helsingissä 13.2.2020 Työministeri Tuula Haatainen

0 kommenttia

  • Tätä postausta ei ole vielä kommentoitu, jätä kommentti alapuolelta!

Kommentoi