KIRJALLINEN KYSYMYS MATKUSTUSRAJOITUSTEN JA -SUOSITUSTEN VAIKUTUKSISTA YRITYSTEN TOIMINTAAN


Kirjallinen kysymys matkustusrajoitusten ja -suositusten vaikutuksista yritysten toimintaan
 
Eduskunnan puhemiehelle
Koronaepidemian hillitsemiseksi tehtyjä matkailusuosituksia ja -rajoituksia on pähkäilty monta kuukautta. THL julkaisi liikennevalomallinsa, joka kuitenkin on suositus matkailijoille eikä varsinainen rajoitustoimi. Yleinen suositus on, ettei turhaa matkailua tulisi nyt tehdä Suomen rajojen ulkopuolelle. Korona onkin levinnyt ulkomailta tulevien matkailijoiden ja ulkomaalaisten työntekijöiden parissa. Lentokentillä on tehty toimia, jotta matkustajia saataisiin testattua, mutta vieläkin maahan pääsee ilman testiä ja karanteeneistakin on vain suositus. 
Matkailunrajoitukset ovat iskeneet myös yrityksiin, kun työntekijöiden ja asiakkaiden pääsy maahan on vaikeutunut. Matkailualalla suuri ongelma on, ettei ulkomaalaisia turisteja pääse maahan ja esimerkiksi Lapissa tuhannet työpaikat ovat uhattuina. Ratkaisuksi yrittäjät ovat ehdottaneet esimerkiksi omaa "matkailukuplan" malliaan, jolla helpotettaisiin yritysten tilannetta epidemian keskellä.
Matkailusuositukset ja -rajoitukset on syystäkin laitettu käytäntöön, jotta taudin leviäminen saataisiin hallintaan. Rajoituksista huolimatta on tärkeää, että yritysten toimintaedellytyksiä turvataan. Hallitus on ilmaissut selvittävänsä helpotuksia matkailualan toimintaan, ja erityisesti ministeri Lintilä on todennut nopeiden toimenpiteiden olevan tarpeen. Päätösten tekeminen ei ole helppoa, mutta hitaat valmistelut syventävät vain yritysten hätää. Kun koronaepidemia on ollut valloillaan jo monta kuukautta, herää kysymys, eikö kesän aikana ole tehty valmisteluita ja eikö yritysten kanssa ole käyty vuoropuhelua niiden tarpeista ja toimintaedellytyksistä. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
 
Onko kesän aikana käyty vuoropuhelua Lapin matkailuyrittäjien kanssa matkailurajoitusten vaikutuksista talvisesongin matkailulle,  
 
onko yritysten kanssa erikseen neuvoteltu työntekijäliikenteen helpottamisesta ja turvallisuuskäytännöistä ja 
 
onko virkamiesjohtoisessa päätöksenteossa otettu huomioon, etteivät yritykset voi odottaa viikkoja tai kuukausia hallituksen linjauksia? 
 
Helsingissä 7.9.2020 Jussi Wihonen PS
 
Vastaus kirjalliseen kysymykseen matkustusrajoitusten ja -suositusten vaikutuksista yritysten toimintaan
 
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jussi Wihosen /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 640 vp:
Onko kesän aikana käyty vuoropuhelua Lapin matkailuyrittäjien kanssa matkailurajoitusten vaikutuksista talvisesongin matkailulle, onko yritysten kanssa erikseen neuvoteltu työntekijäliikenteen helpottamisesta ja turvallisuuskäytännöistä ja onko virkamiesjohtoisessa päätöksenteossa otettu huomioon, etteivät yritykset voi odottaa viikkoja tai kuukausia hallituksen linjauksia?
 
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Koronavirustilanteesta johtuvat rajaliikenteen rajoitukset ovat olleet välttämättömiä kansanterveyden suojelemiseksi. Maahantulorajoitukset ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että uusien tartuntatapausten ilmaantuvuus on pysynyt alhaisena. Rajaliikenteen rajoituksilla on kuitenkin myös muita yhteiskunnallisia vaikutuksia. Esimerkiksi ulkomaisen työvoiman maahanpääsy Suomeen on vaikeutunut oleellisesti, mikä heijastuu etenkin niillä toimialoilla, joilla ulkomaisen työpanoksen merkitys on suurin.
Hallitus on seurannut koronapandemian kehitystä tarkasti ja saanut aktiivisesti ajankohtaista tietoa pandemian vaikutuksista elinkeinoelämään sekä virkakunnan että elinkeinoedustajien toimesta. Terveysturvallisuuteen liittyvien asioiden valmistelua on tehty sosiaali- ja terveysministeriön vetovastuulla ministeri Kiurun johdolla. Rajat ylittävän liikenteen ja matkustamiseen liittyvää valmistelua on toteutettu sisäministeriön vetovastuulla ministeri Ohisalon johdolla. Työ- ja elinkeinoministeriö on yhdessä muiden ministeriöiden kanssa aktiivisesti osallistunut valmisteluun ja valmistelun kehittämiseen.
Hallituksen ja virkamiesjohtoisessa päätöksenteossa on tavoiteltu matkustusrajoituksille kokonaisvaltaista ja pitkäkestoista kehystä, jonka avulla pyritään kohti yhteiskunnallisesti kestävää koronapandemian torjuntaa rajoilla. Elinkeinoelämän tarpeiden huomiointi aiemmin yksinomaan terveysturvallisuutta korostaneeseen keskusteluun on vaatinut aikaa, koska keskustelua käydään hallinnonrajat ylittäen ja vaikuttavuutta arvioidaan useista eri näkökulmista. Keskustelussa on myös otettu huomioon EU-tasolla käytävä keskustelu sisä- ja ulkorajavalvonnan linjausten kehittymisestä. 
Huoltovarmuuden ja tiettyjen toimialojen toiminnan kannalta kriittisen ulkomaisen työvoiman maahantulo on kuitenkin pyritty varmistamaan myös poikkeusoloissa. Työhön ja toimeksiantoon liittyvää liikennettä on vaiheittain avattu koronavirustilanteen salliessa. Elokuussa käyttöön otettu erityisryhmämenettely on mahdollistanut maahan saapumisen ja karanteeniohjeistuksesta poikkeamisen erityisryhmille työtehtäviin tai toimeksiantoihin, jotka ovat elpymisen, uuden kasvun tai pitkän aikavälin toimintaedellytysten turvaamiseksi välttämättömiä.
Työhön ja toimeksiantoon liittyvät omaehtoista 14 vuorokauden karanteenia koskevat suositukset muuttuivat elokuussa. Aiempi suositus salli työtehtävien suorittaminen maahan saapumisen tai paluun jälkeen. Edellytyksenä kuitenkin oli, että työtehtävien suorittaminen on mahdollista terveysturvallisuutta vaarantamatta ja muutoin omaehtoisen karanteenin suositusta noudattaen. Nykyisen suosituksen negatiiviset yritys- ja työllisyysvaikutukset ovat merkittäviä.
Elinkeinoelämä on perustellusti esittänyt huolensa rajaliikenteen rajoitusten ja karanteeni-suosituksen vaikutuksista yritystoimintaan. Epidemian toisen aallon torjuminen edellyttää kuitenkin taudin leviämistä ehkäisevien toimenpiteiden jatkamista rajaliikenteessä. Myös sisärajavalvonnan korvaaminen edellyttää muutoksia terveysturvallisuuden rajaliikenteessä turvaaviin toimiin. Saman aikaisesti on pyrittävä tukemaan talouden elpymistä ja uutta kasvua minimoimalla rajaliikenteen rajoitusten negatiiviset yritys-, työllisyys- ja taloudelliset vaikutukset.
Suomi on vahvasti vientivetoinen maa. Koska rajaliikenteen rajoitukset ja rajaliikenteeseen liittyvät karanteenit johtavat välttämättömienkin lyhytkestoisten työmatkojen perumiseen ja hankaloittavat merkittävästi pitempikestoisten työkomennusten toteutumista nykyistä systemaattisempi, kattavampi ja nopeampi koronatestausjärjestelmä tukee merkittävästi elinkeinoelämän toimintaa ja edistää talouden elpymistä. Hallituksen uusi periaatepäätös (VNK/2020/114) hybridistrategian toteuttamisesta rajat ylittävässä liikenteessä ja matkustamisessa selkeyttää ja sujuvoittaa vientiyritysten ja ulkomaisesta työvoimasta riippuvaisen yritysten toimintaa. Hybridistrategian mukaisilla toimilla pyritään estämään viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvaamaan terveydenhuollon kantokyky ja suojelemaan erityisesti riskiryhmiin kuuluvia. Hybridistrategian avulla epidemiaa hillitään tehokkaasti mahdollisimman vähän ihmisiä, yrityksiä, yhteiskuntaa ja perusoikeuksien toteutumista haittaavalla tavalla.
Pandemian pitkittyessä rajapäätösten ennakoitavuuden merkitys on korostunut. Viesti elinkeinoelämältä on ollut selkeä tämän tarpeen osalta. Vuoropuhelua matkailuyritysten kanssa on käyty koko pandemian aikana paitsi Lapin, mutta myös muiden alueiden matkailuyritysten ja alan edunvalvontaorganisaatioiden kanssa. Hallitus on tietoinen matkailualan haastavasta taloudellisesta tilanteesta ja tiedostaa, että kotimaisen kysynnän käynnistymisen rinnalla ulkomaisen matkailukysynnän käynnistyminen on ainoa tapa ylläpitää matkailuyritysten liiketoimintaa, yritysten työllisyysvaikutusta. Useilla alueilla, kuten Lapissa, matkailulla on myös merkittävä vaikutus oman alueensa aluetalouteen. Hallituksella ei ole lainsäädännöllisiä perusteita kohdentaa rajat ylittävän liikenteen ja matkustamisen erityisjärjestelyitä alueellisesti vaan eri alueille kohdistuvaa rajat ylittävää matkailua on kohdeltava samoin oikeussäännöin. Tämä on myös lähtökohta hallituksen 11.9.2020 tekemässä periaatepäätöksessä (VNK/2020/114).
Helsingissä 22.9.2020 Elinkeinoministeri Mika Lintilä 

1 kommentti

 • Matti Henttunen

  Hei. Kiitos tekemästänne kirj.kysymyksestä.

  Aika vain tahtoo loppua. Nytkin kustannusruki asia ei koskettanut ravintola ja talvimatkailualaa laisinkaan… Kassavirta on poikki hallituksen rajoitustoimien johdosta jotka eivät kestä Perustuslaillista tarkastelua.

  Olen tehnyt asiasta kantelun Eduskunnan oikeusasiamiehelle josta ei ole tullut vastausta:

  Kantelu Oikeusasiamiehelle sosiaali- ja terveysministeriön toiminnasta ravintola-alan rajoituksia säädettäessä.

  Pyydän eduskunnan oikeusasiamiestä kiireellisesti tutkimaan, onko sosiaali- ja terveysministeriö ja muut viranomaiset toiminut sen toimintaa ohjaavien lakien ja ohjeiden ja hyvän hallintotavan mukaisesti rajoittaessaan ravintolaelinkeinon perustuslaillisia oikeuksia kevään/kesän ja syksyn 2020 aikana. 

  Lisäksi pyydän, että samalla tutkitaan, onko ravintolayrittäjien perustuslain turvaamat perusoikeudet toteutuneet.

  Kantelija huomauttaa, että lakiesitysten ennakollisessa tarkastuksessa on voinut tapahtua oikeuskanslerin ennakkovalvonnassa virheitä tai laiminlyöntejä, joten asia ei voi kuulua hänen tutkittavakseen.

  Asiaa on perustellusti käsitelty Perustuslakiblogin sivuilla tuoreesti. Oikeuskansleri on osallistunut siihen selitellen. 

  Kantelija huomauttaa, että keväällä jaettiin valtavia summia rahaa eri toimialoille valtioneuvoston asetuksen nojalla ilman, että siitä kävi ilmi, minkä lain nojalla näin tehtiin. Tämä ei ole perustuslain 80 §:n mukaista.

  Samalla pyydän, että laintarkastuksen ja sen ennakkotarkastuksen virheet ja laiminlyönnit hallitusten esitysten ja valtioneuvoston asetusten antamisessa selvitetään ja julkistetaan. Eduskunta ei voi olla virheiden korjaaja valtioelinten keskinäisen toimivallan jaon mukaan.

  Valtakunnan uutisissa on tuotu useaan otteeseen esille tosiasia, että Valtioneuvosto, STM sekä THL valtakunnallisia rajoitustoimia laatiessaan ja niitä toimeen pannassaan on kävellyt Eduskunnan Perustuslakivaliokunta ylitse, minkä seurauksena Perustuslakivaliokunta on joutunut puuttumaan asiaan useasti.

  On syytä epäillä eikä vaikutelmasta ole voinut välttyä, että rajoitustoimia ja kieltoja ravintola-alalle vuoden 2020 aikana lainvalmistelussa eli lakeja säädettäessä ravintola-alan perustuslailliset oikeudet on sivuutettu ja siten valtakunnalliset rajoitustoimet ovat olleet ylimitoitettuja ja loukanneet ravintola-alan perustuslaillisia oikeuksia tavalla, joka eivät ole hyväksyttävää, hyvän hallintotavan sekä perustuslain mukaista.

  Ei voi olla niin, että perustuslain mukaan määritetään, mitä ravintolassa voi tehdä. Lähtökohta on ravintolatoiminnassa voi tehdä siihen kuuluvia toimia niitä toimi toimelta rajoittaen. Perustuslain mukaisen elinkeinovapauden oikeuksia ei voi lainkaan rajoittaa pelkin viranomaistoimin tai valtioneuvoston asetuksella delegoiden perustuslain 80 §:n mukaan. Ravintolat toimivat lakien mukaan toimissaan. Kantelija huomauttaa, ettei elinkeinovapautta voida rajoittaa kuin täsmällisesti ja selkeästi lailla: harkintaa ei voida jättää alueviranomaisen harkintaan. Lisäksi kantelija toteaa, että rajoittamisen perusteen pitää olla välttämättömän. Korona ei voi olla lainkaan peruste syville tai pysyville rajoituksille tai kielloille.

  Nyt meneillä olevan tartuntalain kautta tapahtuvan sääntelyn perustuslaillisuus on kriittinen: mitä tässä laissa voidaan säätää ravintolatoiminnan perusasioista. Esitetty sääntely puuttuu syvälle itse elinkeinovapauteen. Kantelija katsoo, ettei tällaista voida säätää ravintolatoimintaan liittymässä laissa lainkaan. Perusulain tarkoitus ei voi olla tämä: säädetään ravintoloiden toiminnasta perustuslaki, mutta osa sen perusteista, olivat ne väliaikaisia tai eivät, on aivan muualla: kyse on myös lakien soveltamisalan oikeusvaikutuksista. Kuvattu ei voi olla perustuslain tarkoituksen mukaista.

  Edelleen, miten on mahdollista luokittaa vain tartuntalain väliaikaisella ryhmittelyllä ravintoloiden yms. luokkia siitä poiketen, mitä ravintola- ja majoitustoiminnasta säädetyssä laissa on säädetty. Ei voi olla ristiriitaisia ja viimeksi mainitussa laissa elinkeinovapauden turvaavista termeistä ja määritelmistä poiketen. Tartuntatautilailla ei voida säätää näin, kun siihen on oma laki. Selvittämättä on, mitä eroja eri lakien termien määrittelyssä voi olla ja mitä vaikutuksia. Se ei kuulu toimialalle. Lain säätäminen ei ole ollut ennakollista eikä toimialaa turvaavaa.

  Kantelija huomauttaa, ettei elinkeinovapauden rajoittamisessa välttämättömyyden harkinta ole vain kysymys lääketieteellisestä tarkoituksesta. Tämä on nyt sivuutettu.

  Ravintolatoimialan eri yritysten luokittelu erilaiseksi esim. vuorokauden eri ajankohdan mukaan ei ole perustuslain kannalta kestävää. Ylipäänsä, miten tällaisia toimialan rajoituksia voidaan säätää vastoin perustuslakia. Yritysten luokittelu määritelmin elinkeinotoimintaa ajatellen ja samalla merkittävän erilaisten olosuhteiden luominen ei voi olla yhdenvertaisuuden vaatimuksen mukaista, edes lain säätämisessä. Saman alan yritysten elinkeinon harjoittamisen edellytysten täytyy olla samoja. Kyse on nyt erittäin olennaisista kannattavan toiminnan edellytysten eriarvoistamisesta. 

  Jos elinkeinotoiminta on suojattu, miten sen ydinseikat voivat olla saman alan eri yrittäjillä täysin erilaiset ja se olisi vielä perustuslain elinkeinovapauden ja yhdenvertaisen lain säätämisen mukaista. Miten välttämättömyyttä voidaan tulkinta näin käytännössä pyyhkimällä koko perusoikeus sivuun.

  Kantelija muistuttaa, että perustuslakivaliokunnalla on perustuslain tulkintavalta. Se ei kata oikeutta tai toimivaltaa tehdä uusia oikeusperiaatteita.

  Kyseisillä toimilla on tuhottu ravintola-alan toiminta- ja työllistämisedellytykset sekä vaarannettu kymmenien tuhansien alan työntekijöiden toimeentulo.

  Perustuslain nojalla viranomaisella on julkisen vallan eli lakien säätämisestä ehdoton korvausvastuu. Se on luonteeltaan absoluuttista ja taloudellista. Miten kuvattu lainvalmistelu ja sen sekavat oikeusvaikutukset voidaan saattaa perustuslain mukaan vastuullisiksi, on aivan mahdoton ymmärtää. Ovatko nämä säännökset sivuutettu kokonaan.

  Sosiaaliset- ja taloudelliset seuraamukset.

  Toiminnalla on valtavat sosiaaliset, taloudelliset sekä inhimilliset seuraamukset, jotka ovat erittäin pitkäkestoiset ja kärsimysten lopputulemaa voimme vain arvailla. Millä tavoin on lain valmistelussa selvitetty yhä toistuvien säännösten, rajoitusten ja kieltojen muut kuin välittömät perustuslaillinen oikeutus. Kuinka pitkälle lailla oikeastaan voidaan mennä.  Perusoikeudet ovat kokonaisuus, jota ei voida käsitellä manipulatiivisesti tai kärsimystä tuottaen tai sen tuottaminen vapaasti sallien. Lailla on myös hintansa. 

  Tiedottaminen.

  Rajoitustoimien tiedottaminen on ollut ja on edelleen puutteellista, sekavaa ja epävarmuutta ravintola-alalla luovaa. Peruskysymys on, onko suositukset annettu viranomaisille vai kansalaisille. Näiden välillä on valtava ero. Miten on mahdollista, että saman viikon asiassa annetaan kahteen kertaan ohjeet ja suositukset. Kenellä on aikaa selvittää kulloinkin oikeuden tila tässä suhteessa.

  Onko tiedotuksesta vastuu ollenkaan konkreettista. Ketä on pantu tutkintaan tästä syystä. Muutoksia ja epämääräisyyksiä ei voida perustella tilanteen muutoksilla. Viranomaiskoneista on hukannut toimintansa tarkoituksen. Etenkin STM, THL ja VN hoipertelevat aina vain uusiin tiedotustilaisuuksiin, joita kukaan ei ehdi seurata.

  Kokonaisuudessaan tulisi arvioida sitä, onko Valtioneuvoston päätöksenteko ollut lainmukaista ravintola-alan rajoitustoimia säädettäessä ja niitä toimeenpantaessa. Samalla oikeusasiamiehen tulee ymmärtää käytännön toimijoita. Miten kukaan voi enää kehittää elinkeinoaan, kun yhä uusilla suosituksilla ja säännöksillä luodaan valtava epävarmuus. Missä on tämän sietämisen rajat. Sekin on osa elinkeinovapautta. Kysymys ei ole siten vain poliittinen.

  Edellä esitetyn perusteella pyydän myös arvioimaan, onko ravintola-alan sääntelyä mahdollista siirtää työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen, jolloin ravintola-alaa käsiteltäisiin elinkeinona elinkeinojen joukossa toisin kuin tällä hetkellä STM:ssä missä elinkeinolla tehdään vain sosiaali- ja virkamiespolitiikkaa elinkeino- ja työllisyyspolitiikan sijaan. Nyt on osoittautunut, että toimialaministeriö on ollut väärä ja kykenemätön selvittämään ja selviämään ravintola-alan edellytyksistä. Sellaista perustuslaki ei suojaa, joten kysymys ministeriöstä ei voi olla vain tarkoituksenmukaisuuskysymys.

  Rovaniemellä 23.10.2020

  Kunnioittaen
  Matti Henttunen, yrittäjä.
  Ahkiomaantie 11
  96300 Rovaniemi
  Tel. 0405096020
  matti.henttunen@kunnes.fi

Kommentoi