KIRJALLINEN KYSYMYS KEVYTKUORMA-AUTOJEN NOPEUSRAJOITUKSISTA


Kirjallinen kysymys kevytkuorma-autojen nopeusrajoituksista

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_473+2019.aspx

Eduskunnan puhemiehelle
Tieliikennelaissa on säädetty eri ajoneuvojen nopeusrajoituksista. Tavarankuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojen suurin sallittu nopeus määräytyy rekisteröintitodistukseen merkittyjen massojen, käyttöönottovuoden ja tiettyjen varusteiden perusteella. Suomessa kevytkuorma-autoiksi rekisteröidään kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnia ja enintään 7,5 tonnia painavat ajoneuvot. Kuorma-autoille on asetettu ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus, jonka mukaan ajoneuvolla saa ajaa enintään 80 km/h. Kuorma-autoon on myös asennettava nopeudenrajoitin, jonka on estettävä nopeuden kohoaminen suuremmaksi kuin 90 km/h.  
On helppo tehdä ero isojen kuorma-autojen ja pienten pakettiautojen välillä. Kevytkuorma-autoiksi rekisteröityjen pakettiautojen kohdalla tilanne on kuitenkin eri. Juuri raja-arvon, 3 500 kg, eri puolilla olevat pakettiautot saattavat olla täysin samankaltaisia, ja ero saattaa löytyä vain rekisteröinnistä. Esimerkiksi muuttofirmalla saattaa olla tilanne, jossa kevytkuorma-autoksi rekisteröidyn pakettiauton paino on tosiasiassa pienempi muuttokuorman kanssa kuin isolla kuormalla ajavan, samankokoisen, normaaliksi pakettiautoksi rekisteröidyn. Erotuksena, että toinen saa ajaa 80 km/h ja toinen 100 km/h.  
Erikoisen nopeusrajoittimien nopeusrajoituksista tekee se, että linja-autoja koskevat eri linjaukset. Suurempimassainen ja päästöiltään suurempi linja-auto saa ajaa kovempaa kuin kevyempi ja pienipäästöinen kevytkuorma-auto. Ajoneuvojen nopeusrajoittimien eri linjaukset aiheuttavat hämmennystä ammattikuljettajissa ja vaikeuttavat liikenteen sujuvuutta.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
 
Näkeekö hallitus tarvetta tarkastella uudelleen kevytkuorma-autoksi määriteltävien ajoneuvojen kokonaismassan alarajaa 3 500 kg, 
 
onko hallitus pohtinut kevytkuorma-autojen nopeusrajoitusten muuttamista, 
 
onko lainsäädännössä huomioitu ajoneuvojen teknologinen kehitys, kuten vähentyneet päästöt ja 
 
aikooko hallitus seurata, miten säädökset vaikuttavat käytännössä liikenteessä? 
 
Helsingissä 30.1.2020 
Jussi Wihonen
PS
 
Vastaus kirjalliseen kysymykseen kevytkuorma-autojen nopeusrajoituksista
 
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jussi Wihonen /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 473/2019 vp:
Näkeekö hallitus tarvetta tarkastella uudelleen kevytkuorma-autoksi määriteltävien ajoneuvojen kokonaismassan alarajaa 3 500 kg, onko hallitus pohtinut kevytkuorma-autojen nopeusrajoitusten muuttamista, onko lainsäädännössä huomioitu ajoneuvojen teknologinen kehitys, kuten vähentyneet päästöt ja aikooko hallitus seurata, miten säädökset vaikuttavat käytännössä liikenteessä?
 
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Ajoneuvojen luokittelu EU:ssa perustuu ajoneuvojen puitedirektiiviin 2007/46/EY liitteeseen II. Direktiivi on pantu Suomessa täytäntöön ajoneuvolailla (1090/2002). Kuorma-autojen ajoneuvoluokkien alarajojen muuttaminen ei siten ole kansallisesti määriteltävissä.
Ajoneuvolain mukaan N1-luokan ajoneuvo (pakettiauto) on ensisijaisesti tavaran kuljettamiseen suunniteltu ja rakennettu auto, jonka luokittelumassa on enintään 3,5 tonnia. Kuorma-auto on N2- ja N3-luokan ajoneuvo ja se on ensisijaisesti tavaran kuljettamiseen suunniteltu ja rakennettu auto, jonka luokittelumassa on suurempi kuin 3,5 tonnia. Sen lisäksi säädetään, että N2-luokan ajoneuvon luokittelumassa on enintään 12 tonnia ja N3-luokan ajoneuvon yli 12 tonnia. Kysymyksessä tarkoitettu kevytkuorma-auto ei ole virallinen ajoneuvoluokka.
Ajoneuvoluokkia koskevista nopeusrajoituksista säädetään ajoneuvojen käytöstä annetussa asetuksessa (1257/1992, jäljempänä käyttöasetus) ja 1.6.2020 lukien uudessa tieliikennelaissa (729/2018). Käyttöasetuksen mukaan N-luokan ajoneuvon suurin tiellä sallittu nopeus ilman perävaunua on paketti- ja kuorma-autolla 80 kilometriä tunnissa.
Paketti-, ruumis-, huolto- ja matkailuauton ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus poistuu uuden tieliikennelain tullessa voimaan. Muutoksen taustalla on juuri ajoneuvojen teknologinen kehitys, joka on mahdollistanut nopeuden nostamisen. Myös henkilö- ja pakettiauton sekä alle 750 kg jarruttoman keskiakseliperävaunun maksimi vetonopeus nousee Suomessa100 kilometriin tunnissa. Kuorma-auto-ajoneuvoluokan kansallisen nopeusrajoituksen nostamista ei pidetty tieliikennelain kokonaisuudistuksen valmistelun yhteydessä liikenneturvallisuussyistä tarkoituksenmukaisena.
Kuten kysymyksessä on todettu, kuorma-auton nopeuden kannalta on merkityksellinen myös autoon asennettava nopeudenrajoitin. Laitteiden asennus ja käyttöpakko perustuvat suoraan Suomessa sovellettavaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen 165/2014/EU. Nopeudenrajoittimen maksimitaso on 90 kilometriin tunnissa, mitä ei voi kansallisin toimenpitein muuttaa.
Hallitus seuraa uuden lainsäädännön muutosten vaikutuksia liikenneturvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen eduskunnan vastauksessaan (EV 65/2018 vp) edellyttämällä tavalla.
Helsingissä 18.2.2020 Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka

0 kommenttia

  • Tätä postausta ei ole vielä kommentoitu, jätä kommentti alapuolelta!

Kommentoi